Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De verkoper heeft als identiteit BV De Zeepboeren is met als hoofdzetel en afhaaladres/magazijn BV De Zeepboeren , Gaversesteenweg 513 b 9820 Merelbeke te België. Gekend onder het ondernemings- of btw-nummer BTW  BE0732.839.750– . Contactgegevens: tel. 0032 (0)475/62.96.84, e-mail: info@dezeepboeren.be

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling of koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het bezoek aan deze website of voor het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Deze algemene voorwaarden kunnen op eender ogenblik gewijzigd worden door  BV De Zeepboeren uiteraard zullen deze steeds worden toegepast zoals ze van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Voor bestellingen niet via www.dezeepboeren.be afgesloten hebben onderstaande voorwaarden geen betrekking en gelden deze zoals vermeld op de achterzijde van onze facturen. De klant kan deze algemene voorwaarden steeds online op www.dezeeepboeren.be raadplegen, afdrukken of via e-mail opvragen.

BESTELLING

Een overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink kopen en het aanvinken “Kopen met betaalplicht”, of door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Het plaatsen van een bestelling is steeds voorbehouden aan meerderjarigen 18+. BV De Zeepboeren kan bij vermoeden van onrechtmatig gebruik het order annuleren. Eventuele schade of kosten kan op de betrokkene worden verhaald.

Iedere btw-plichtige klant die goederen voor beroepsdoeleinden aankoopt is er strikt toe gehouden zijn btw-nummer te verstrekken. BV De Zeepboeren is nooit aansprakelijk indien dit niet of incorrect wordt verstrekt.

Het account of de gegevens van de klant bij aankoop zijn strikt persoonlijk en mag niet door andere personen gebruikt worden. BV De Zeepboeren kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer bij het registreren van een account foutieve informatie wordt ingevuld door de klant.

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en exclusief Belgische btw en taksen. Mogelijke transportkosten worden vooraf meegedeeld in het besteloverzicht. Onze prijzen houden geen rekening met mogelijke douanekosten voor leveringen buiten België, deze zijn steeds ten laste van de klant.

Ieder order is onder voorbehoud van druk- of technische fouten, prijsstijging leveranciers en geldig zolang de voorraad strekt. Bij prijswijziging of  indien bepaalde producten fysiek toch niet voorradig blijken te zijn wordt de klant asap voor ontvangst van de goederen op de hoogte gesteld van de mogelijk vertraagde levering of het aangepaste aankoopbedrag. De klant kan omwille van deze reden uiteraard steeds de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling annuleren wanneer hij niet akkoord is. Foto’s gebruikt op de website zijn louter informatief en kunnen afwijken.

HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op aankopen door consumenten in de zin van de ‘Wet Marktpraktijken / consumentenbescherming’ en heeft dus enkel betrekking op producten bestemd voor niet-beroepsmatige doeleinden. Dit recht geldt aldus niet voor handelaars. De klant (consument – aldus niet handelaar) heeft het recht bepaalde geleverde producten binnen een periode van 14 kalenderdagen volgend op de dag na ontvangst zonder opgave van reden of motief te laten herroepen, maar dit uitgezonderd voor goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn zoals vb. voedingswaren. Dit op voorwaarde dat de productverpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopend ‘product’ u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Na afloop van deze termijn is terugzenden niet meer mogelijk. Indien de producten door de klant zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping.

De klant dient voor het verstrijken van deze termijn BV De Zeepboeren per e-mail: info@dezeepboeren.be in te lichten of via het modelformulier voor herroeping. Terugzending van de producten dienen voor rekening van de klant te gebeuren in de originele verpakking (inclusief alle accessoires en bijbehorende documentatie) en in oorspronkelijke staat, inclusief het aankoopbewijs binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag na bekendmaking van herroeping per e-mail door de klant. Adres voor terugzendingen

BV De Zeepboeren, Gaversesteenweg 513 b, 9820 Merelbeke, België.

In het geval de terugzending conform werd uitgevoerd, draagt  BV De Zeepboeren er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van het product. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico (vb. schade, diefstal, verlies, …) van de klant.

BETALING

Betaling kan enkel gebeuren via de betaalmodaliteiten aangeboden via onze webshop: overschrijving vooraf, cash bij afhaling, Bancontact/Mister Cash, Belfius  KBC/CBC Betaalknop. Een bestelling of levering wordt pas definitief uitgevoerd door BV De Zeepboeren na effectief ‘ontvangst’ van het bedrag of betaling bij afhaling. Indien gewenst is er een aparte betaalregeling op aanvraag mogelijk voor o.a. overheidsinstanties na goedkeuring door BV De Zeepboeren.

Niet-betaling op de vervaldag levert, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar en een forfaitaire niet te herleiden schadevergoeding van 15% van de factuurwaarde, met een minimum van 60 EURO voor zover het factuurbedrag 250 EURO en meer bedraagt en 25 EURO voor zover het factuurbedrag minder dan 250 EURO bedraagt. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt het debetsaldo van de klantenrekening van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling eisbaar en is BV De Zeepboeren eveneens gerechtigd om alle lopende bestellingorders te verbreken en/of de uitvoering van de orders te verdagen tot algehele betaling van de voorgaande leveringen. Dit alles zonder dat enige vergoeding toekomt aan de klant. Alle incasseringskosten, protestkosten en daarbij komende taksen zijn ten laste van de koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

BV De Zeepboeren behoudt zich het recht van verkoper en eigenaar van de goederen voor tot hun integrale betaling. De klant verbindt er zich toe de niet betaalde goederen te individualiseren als zijnde eigendom van BV De Zeepboeren en hun op de hoogte te stellen van enige aanspraken die derden op deze goederen zouden laten gelden.

LEVERING

De termijnen en tarieven voor de levering en het transport zijn te raadplegen in het besteloverzicht voor u uw bestelling definitief plaatst. BV De Zeepboeren kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering of problemen door overmacht (stroompanne, staking, …). De leveringstermijnen dienen bovendien als indicatief beschouwd te worden. De goederen worden verzonden op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

BV De Zeepboeren beschouwt zijn leververbintenis als voldaan zodra de bestelling 2 x is aangeboden, zonder aanwezigheid, op het opgegeven adres uiteraard rekening houdend met de mogelijke leverinstructies/opmerking vermeld op het moment van het aankoopproces door de klant. In dat geval kan de klant voor zijn rekening een bijkomende levering vragen of de bestelling komen afhalen bij BV De Zeepboeren .

De klant hoort de bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Wanneer de klant een onregelmatigheid opmerkt, dient hij BV De Zeepboeren hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, vooraleer het product te gebruiken.

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Bij het plaatsen van een bestelling worden de gegevens van de klant enkel opgenomen in het klantenbestand van BV De Zeepboeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. BV De Zeepboeren zal deze persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken uitgezonderd de adresgegevens aan de betrokken transportfirma voor levering van de klant zijn bestelling. De klant kan op ieder ogenblik zijn beschikbare persoonlijke gegevens opvragen, laten corrigeren of schrappen.

BV De Zeepboeren kan de gegevens van de klant gebruiken voor het toesturen van zijn nieuwigheden en promoties. Indien de klant dit niet wenst kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten. De klant heeft steeds de mogelijkheid zich vrijblijvend hierop in te schrijven en/of achteraf uit te schrijven.

BV De Zeepboeren kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, hacking of andere misdaadpraktijken waardoor deze persoonlijke of betaalgegevens gestolen en/of misbruikt kunnen worden.

BV De Zeepboeren werkt conform de GDPR-wetgeving, u kunt onze privacy policy hier nalezen.

GARANTIE

De bruikbaarheid en de kwaliteit van de producten worden in de bijsluiter van iedere fabrikant gespecifieerd. De klant hoort de door de fabrikant of BV De Zeepboeren voorziene informatie door te nemen, de daarin vervatte gebruiksinstructies en technische fiche strikt na te leven. Bij gebrek aan deze ‘info’ moet de klant hiervan melding doen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product via e-mail.

Wet van 1 SEPTEMBER 2004. – Wet betreffende de bescherming van de consumenten: De consument is de natuurlijke persoon die een goed koopt voor privégebruik en niet voor professioneel gebruik. Een consument kan zich beroepen bij ‘niet-conformiteit’ op de wettelijke garantie. Het gebrek aan niet-conformiteit dient binnen de twee maanden na levering te worden gemeld aan BV De Zeepboeren via e-mail. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

(De waarborg kan niet worden ingeroepen bij: onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, verkalking, verwaarlozing, wijziging door de klant, slijtage ingevolge normaal gebruik en kwaad opzet, demontage of reparatie door een andere partij, alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product vb. door oxidatie – schokken – val …, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, defecten ten gevolge van brand – waterschade – bliksem – ongevallen – natuurrampen, bij abnormaal toegelaten gebruik, schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product. De waarborg is niet overdraagbaar.)

Indien klachten van de consument door BV De Zeepboeren gegrond worden bevonden, zal BV De Zeepboeren de geleverde zaken kosteloos vervangen of de prijs in voldoende mate verlagen in functie van de ernst van het gebrek of zal de overeenkomst worden ontbonden. In dat geval wordt met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, waarbij het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de producten in kwestie.

Contactgegevens: e-mail: info@dezeepboeren.be

Voor iedere professionele klant gelden de garantiebepalingen en vrijwaringsplicht zoals omschreven door de fabrikant.

AANSPRAKELIJKHEID

BV De Zeepboeren is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en publicatiefouten, technische storingen op de website of door leveranciers of producenten foutief verstrekte technische gegevens. BV De Zeepboeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen hiervan.

BV De Zeepboeren is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook voorvloeiend uit slecht gebruik van de producten, niet conforme bewaringsinstructies (vb. te hoge of te lage omgevingstemperaturen) van het product, het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing of instructies op de verpakking, slecht onderhoud en het gebruik van verkeerde toebehoren of bijproducten die het product schaden.

Wij kunnen in geen geval op enige wijze (mede)verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm van schade ook, (noch materiële, noch morele en/of lichamelijke schade) die het gevolg is van het verkeerd of zelfs onoordeelkundig gebruik van onze producten door de klant, zijn aangestelden of zijn afnemers (zonder beperkend te zijn, betreft het hier ondermeer overdosering, elk gevolg van reacties die kunnen ontstaan door het product te mengen met andere chemicaliën zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk advies hieromtrent, het negeren van voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van beschermende kledij, brillen, maskers, het gebruik van producten in niet-afdoende verluchte ruimten, het niet respecteren van de meegeleverde handleiding enz …). De afnemer die eventueel producten zou doorverkopen, verbindt er zich toe zijn cliënteel alle inlichtingen en schrijven desbetreffende te verschaffen die hem ter beschikking werden gesteld door BV De Zeepboeren.

BV De Zeepboeren is niet aansprakelijk voor:

– informatie of linken met verwijzing naar deze website via externe sites en/of bedrijven

– content op externe sites waarnaar deze site mogelijk verwijst

– foutieve informatie in msds fiches en handleidingen van fabrikanten

GESCHILLEN

Op deze verkoopsvoorwaarden of bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Limburg. De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal op geen enkele wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten.

© Teksten en foto’s  bv De Zeepboeren en hun respectievelijke eigenaars